Алба хэрэглэгч

Olula багцын үйлчилгээ

Албан байгууллагын тогтвор суурьшилтай үйл ажиллагааг илтгэгч,итгэл төрүүлэхүйц харилцааны чухал үндэс болох суурин утасны Дан яриа болоод Хэрэглээний хязгааргүй олгодог Интернэт үйлчилгээний Яриа интернэт хосолсон Хоёрлосон багцын үйлчилгээг ажил хэрэгтээ ашиглахыг санал болгож байна.

Olula багцын алба хэрэглэгчдийн сонгох төрөл болоод үнэ тариф