Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр

Хувьцаа эзэмшигчид

Хурлын нэр:  МЦХ ХК-ийн 2019 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Огноо: 2019 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр 11:00-14:00

Уулзалтын газар: Компанийн хурлын заал

Хурлын дарга: Чулуунбатын Пүрэвсүрэн, МЦХ ХК-ийн Стратеги төлөвлөлтийн газрын дарга

Тооллогын комисс:

Тооллогын комиссын дарга: Д.Ганцэцэг, Дотоод аудит, шинжилгээ үнэлгээний албаны мэргэжилтэн

Гишүүд: Б.Ариунгэрэл, Удирдлага хүний нөөцийн газрын ахлах мэргэжилтэн

  О.Содбаяр, Хүний нөөцийн албаны мэргэжилтэн

Хурал зохион байгуулах комисс:

Зохион байгуулах комиссын дарга: Д.Болдбаатар, МЦХ ХК-ийн Удирдлага, хүний нөөцийн газрын дарга

Гишүүд: Х.Цэцэгмаа, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

  Ж.Азбаяр, Удирдлага, хүний нөөцийн газрын хуулийн ахлах мэргэжилтэн

Хурлын ирц: Компанийн нийт гаргасан хувьцааны тоо 25,870,276.0 ширхэг. Үүнээс нийт 24,048,640 ширхэг саналын эрх бүхий 22 хувьцаа эзэмшигч оролцсон. 96.82 ирцтэй байлаа.

Санал хураалтын дүнгийн тухай:

Компанийн 2019 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд 25,048,640 ширхэг саналын эрх бүхий 22 хувьцаа эзэмшигч оролцсоноос 25,047,858 ширхэг хувьцаа эзэмшиж байгаа 20 хувьцаа эзэмшигч саналаа өгсөн байна. Үүнээс 20 саналын хуудас хүчинтэй, хүчингүй саналын хуудас гарсангүй.

Саналын хуудсанд 4 асуудал шийдвэрлүүлэхээр оруулсан бөгөөд асуудал тус бүрээр дараах санал өгсөн байна. Үүнд:

 1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай
         Зөвшөөрсөн 97.83 хувь
         Татгалзсан 2.16 хувь
         Түдгэлзсэн байхгүй

 2. Компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай
         Зөвшөөрсөн 97.83 хувь
         Татгалзсан  2.16 хувь
         Түдгэлзсэн байхгүй

 3. ТУЗ-ийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай
        Зөвшөөрсөн 97.83 хувь
        Татгалзсан 2.16 хувь
        Түдгэлзсэн байхгүй

 4. ТУЗ-ийн 2019 оны зардлын төсвийг батлах тухай
        Зөвшөөрсөн 99.99 хувь
        Татгалзсан 0.00079 хувь
         Түдгэлзсэн байхгүй

ХЭЭХ-ЫН ШИЙДВЭР