Санхүүгийн мэдээлэл

Хувьцаа эзэмшигчид

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 42,533,545,131.29
Өр төлбөрийн нийт дүн 10,180,868,302.74
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 32,352,676,828.55
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 28,870,276.00
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 23,043,615,463.25
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 18,856,914,020.45
Нийт ашиг 389,683,135.80
Цэвэр ашиг 309,968,983.11
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,250.57
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0073
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0096
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0092
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 11.9817
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 150.2295
Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 42,752,678,400.00
Өр төлбөрийн нийт дүн 9,954,869,800.00
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 32,797,781,600.00
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276.00
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 10,881,506,200.00
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 7,965,665,600.00
Нийт ашиг 614,091,100.00
Цэвэр ашиг 538,095,500.00
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,267.78
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0126
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0164
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0144
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 20.7998
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 52.8852
Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 40,748,759,500.00
Өр төлбөрийн нийт дүн 8,937,484,600.00
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 31,811,247,900.00
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276.00
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 21,553,052,400.00
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 17,802,981,900.00
Нийт ашиг 649,505,200.00
Цэвэр ашиг 551,885,800.00
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,229.65
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0135
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0173
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0159
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 21.3328
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 74.0643
Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 40,801,250,900.00
Өр төлбөрийн нийт дүн 8,459,337,500.00
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 32,341,913,400.00
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276.00
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 10,261,463,700.00
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 8,691,892,900.00
Нийт ашиг 587,333,600.00
Цэвэр ашиг 530,638,500.00
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,250.16
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0130
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0164
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0144
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 20.5115
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 75.5673
Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 40,583,242,000.00
Өр төлбөрийн нийт дүн 8,249,064,800.00
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 32,334,177,200.00
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276.00
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 20,521,903,800.00
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 17,544,111,900.00
Нийт ашиг 601,697,500.00
Цэвэр ашиг 522,902,300.00
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,249.86
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0129
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0162
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0148
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 20.2125
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 64.3167
Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 40,833,786,600.00
Өр төлбөрийн нийт дүн 9,013,220,500.00
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 31,870,566,100.00
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276.00
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 9,896,764,100.00
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 8,701,494,700.00
Нийт ашиг -74,516,900.00
Цэвэр ашиг -101,876,000.00
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,231.94
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> -0.0025
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ -0.0032
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ -0.0018
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ -3.9380
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) -230.0686

 

 

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 38,583,929,700
Өр төлбөрийн нийт дүн 7,724,505,700
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 30,859,424,000
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 19,327,378,400
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 17,486,395,500
Нийт ашиг -662,412,200
Цэвэр ашиг -728,753,400
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,193
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> -0.0189
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ -0.0236
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ -0.0172
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ -28.1695
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) -23.0838

 

 

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 38,979,079,300
Өр төлбөрийн нийт дүн 8,191,263,500
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 30,787,815,800
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 9,467,899,400
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 8,104,031,000
Нийт ашиг -23,723,400
Цэвэр ашиг -71,608,300
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,190
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> -0.0018
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ -0.0023
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ -0.0006
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ -2.768
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) -219.3155

 

 

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 39,000,358,900
Өр төлбөрийн нийт дүн 8,635,063,600
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 30,365,295,300
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 20,989,158,800
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 18,074,477,800
Нийт ашиг -141,956,300
Цэвэр ашиг -44,427,400
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,174
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0011
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0015
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0036
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 1.7173
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 317.6471

 

 

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 38,128,745,500
Өр төлбөрийн нийт дүн 7,703,618,800
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 30,425,126,700
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 10,518,172,700
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 9,039,515,400
Нийт ашиг 110,156,100
Цэвэр ашиг 59,901,400
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,176
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0016
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.002
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0029
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 2.3155
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 207.7348

 

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 35,738,393,700
Өр төлбөрийн нийт дүн 6,789,451,900
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 28,948,941,800
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 20,681,687,400
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 17,817,945,300
Нийт ашиг 107,813,300
Цэвэр ашиг 6,006,300
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,119
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0002
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0002
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.003
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 0.2322
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 2180.3427
Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 34,623,545,200
Өр төлбөрийн нийт дүн 7,316,686,600
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 27,306,858,600
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 9,639,533,700
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 8,813,707,900
Нийт ашиг 474,623,200
Цэвэр ашиг 526,523,300
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,056
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> -0.0152
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ -0.0193
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ -0.0137
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ -20.3524
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) -25.5989

 

САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

 • Нийт хөрөнгө34,560,199,400
 • Өр төлбөрийн нийт дүн7,210,177,700
 • Эзэмшигчдийн өмчийн дүн27,350,021,700
 • Нийт хувьцааны тоо ширхэг25,870,276

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

 • Нийт борлуулалтын орлого18,919,783,600
 • Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг17,191,436,200
 • Нийт ашиг149,447,300
 • Цэвэр ашиг49,897,900
 • Ногдол ашиг /энгийн/0
 • Ногдол ашиг /давуу эрхийн/0
 • Нэгж хувьцааны дансны үнэ1,057

САНХҮҮГИЙН ХАРЬЦААНУУД

 • Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/0.0014
 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ /ROE/0.0018
 • Нийт хөрөнгийн эргэц /ROTA/0.0043
 • Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/1.9288
 • Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio)221.856